Logotyp Warsztatów Kultury

COMMUNITY RESEARCHER – badania doświadczeń ukraińskich nauczycieli/ek pracujących w szkołach w Lublinie

Umowa czasowa: 1 dzień w tygodniu od 11 kwietnia do 30 czerwca 2023

Stawka: 60 zł /godzina

Warsztaty Kultury w Lublinie we współpracy z University College London poszukują ukraińskich nauczycielek i nauczycieli pracujących w lubelskich szkołach do udziału w projekcie badawczym na temat wielokulturowości i inkluzji społecznej w roli community researcher. Doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych nie jest wymagane. Pracodawca zrealizuje dla Ciebie szkolenie w zakresie metod i etyki badań społecznych, za czas którego otrzymasz wynagrodzenie. Będziesz prowadzić wywiady jakościowe w różnych miejscach w Lublinie oraz pracować z domu.

Profil poszukiwanej osoby:

 • jesteś ukraińskim/ą uchodźcą/czynią pracującym/ą jako nauczyciel/ka lub asystent/ka nauczyciela w jednej z lubelskich szkół;
 • jesteś zaangażowana/y w życie swojej społeczności i chcesz poprawić jej sytuację;
 • mówisz płynnie i piszesz po ukraińsku i/lub rosyjsku;
 • znasz język polski lub angielski w stopniu średniozaawansowanym;
 • jesteś osobą komunikatywną, zorganizowaną i podejmującą inicjatywę;
 • jesteś przygotowany/a do tego, żeby przeprowadzać wywiady w różnych miejscach w Lublinie.

Zakres obowiązków:

 • odbycie szkolenia z metod i etyki badań społecznych w wymiarze pół dnia pracy;
 • praca w zespole badawczym przy projektowaniu badań;
 • realizacja 10 jakościowych wywiadów pogłębionych z nauczycielami/kami i asystentami/tkami ukraińskimi pracującymi w lubelskich szkołach;
 • transkrypcja 10 nagranych wywiadów.

Jak wysłać zgłoszenie:

Proszę wysłać CV i krótki list motywacyjny (maksymalnie 1 strona A4) w formie e-mailowej do Agnieszki Wojciechowskiej na adres a.wojciechowska@warsztatykultury.pl i Konrada Miciukiewicza na adres konrad.miciukiewicz@ucl.ac.uk. W liście motywacyjnym proszę odpowiedzieć na pytania dlaczego chce Pan/i zostać community researcher i w jakim stopniu odpowiada Pan/i naszemu profilowi poszukiwanej osoby. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 5 kwietnia, będzie mogł/a Pan/i dowiedzieć się więcej o naszym projekcie badań.

Termin wysyłania zgłoszeń: 31 marca 2023, godzina 12:00 (w południe).

Rozmowa kwalifikacyjna: 5 kwietnia 2023

oświadczenie kandydata – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

K L A U Z U L A I N F O R M A C Y J N A

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warsztaty Kultury w Lublinie są podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez gminę Lublin pod nr 12, z siedzibą: ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, nr NIP 712 327 43 71, REGON 061474549.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Podstawą prawną przetwarzania są:

a. przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych określonych w szczególności w art. 22¹ kodeksu pracy;

b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c. uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;

d. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Job advert

Community Researcher – experiences of Ukrainian refugee teachers in Lublin

1 day a week from 11 April to 30 June 2023
Wage: 60 zł per hour

Warsztaty Kultury in collaboration with University College London are looking for Ukrainian refugee teachers who would like to contribute to the design and administer qualitative interviews on multiculturalism and inclusion in Polish schools.

You do not need prior research experience to be a community researcher. The employer will provide training in research methods and ethics, and you will have the support of the team when carrying out research in your community. You will be paid for your training as well as your working hours. You will be expected to do fieldwork in Lublin and to do some work from home.

PERSON SPECIFICATION

You are:

 • – a Ukrainian refugee teacher resident in Lublin and working as a teacher or teaching assistant in one of Lublin’s schools
 • – fluent in either Polish or English
 • – actively involved in your community and passionate about making a difference
 • – a confident communicator and active listener
 • – able to work independently and to take initiative
 • – able to work well as a member of a diverse team
 • – prepared to work outside and to move around Lublin to interview people.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 • – attending a half-day training in research methods and ethics
 • – work with the research team to co-design the research
 • – conduct 10 qualitative interviews with other Ukrainian refugee teachers in Lublin
 • – produce 10 interview transcripts.

The deadline for applications is 31 March2 2023, 12:00 noon.

Interviews will take place on the 5th of April 2023.

HOW TO APPLY

Please send a CV and a short cover letter (1-page max) to Agnieszka Wojciechowska at a.wojciechowska@warsztatykultury.pl and Konrad Miciukiewicz at konrad.miciukiewicz@ucl.ac.uk.In your cover letter, please include why you are interested in being a community researcher and how you meet the person specification. We will arrange meetings with applicants shortly after you get in touch to discuss the role further and learn more about you and your interest in the project.

BACKGROUND INFORMATION

Warsztaty Kultury (Workshops of Culture) is a municipal arts and culture organisation founded by the City of Lublin which promotes living cultural heritage through cultural education, management, animation, and community arts. We are most known for the organisation of four largest summer festivals in Lublin and promotion of Eastern European literature and performing arts. Workshops of Culture have been involved in supporting Ukraine through the promotion of Ukrainian arts and culture, enhanced collaboration with Ukrainian artists and creation of cultural offer with and for Ukrainians in Lublin.

University College London (UCL)  is one of the top 10 universities in the world, and the biggest university in the UK which is home to 47,000 students and 16,000 staff based on two campuses in Central and East London. The Institute for Global Prosperity (IGP),  is a department at UCL dedicated to creating a prosperous global future for all. It does this by building new partnerships and ideas using innovative mixed methods that draw together multi-disciplinary academic thinking with social and technical innovation to improve our evidence, reasoning and decision-making about how to build a globally prosperous future. With these insights, IGP works with communities and a range of partners to challenge assumptions, reframe questions and develop new approaches.