window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Na elewacji bloku mieszkalnego znajduje się serce z napisem: Janusz i Grażyna. Pod oknem leży gruz o śmieci.

Voices of Lublin | exhibition of Zmicer Waynowski’s photography

About

Cities speak, and they all speak different languages particular only to them. Most of the languages are intermingled but still remain unique. This mixture is a combination of the signs of a city, signs of its architecture, light, culture, economic development and other things. The mixing process itself is an expressive multifunctional phenomenon that creates sound and gestural communication. Languages of cities transmit, accumulate, and retain knowledge. Their languages are both nominative and emotive, referential and aesthetic. Having left the sign systems, many of these languages have developed meaningful content so much that they acquired a new, unique sound. Wandering around Lublin and listening to this characteristic sound, I try to read it, looking for structure and syntax. This series presents stories I have heard: someone’s deliberations, paraphrases, statements, poems, and much more told in countless languages.

Zmicer Waynowski
Member of the Belarusian Association of Photographers
Lived in Lublin for a year
The project’s curator, Alena Pratasevich

Details

When: 1-31 July 2022, Monday – Friday, 10.00-17.00
Where: Workshops of Culture in Lublin, Grodzka 7

 

«Галасы Люблiна»

Гарады размаўляюць. І гавораць яны на ўласных мовах, уласцівых толькі ім адным. У большасці гарадоў гэтыя мовы змяшаныя, але заўсёды адметныя. Бо змяшанасць утвараецца сукупнасцю прыкмет горада – яго архітэктуры, святла, культуры, эканамічнага развіцця і г.д. Сам працэс змешвання – гэта экспрэсіўная шматфункцыянальная з’ява, што нараджае гукавую і жэстыкуляцыйную камунікацыю.

Праз мовы гарадоў перадаюцца, назапашваюцца і захоўваюцца веды. Іх мовы – намінатыўныя і эматыўныя, рэферэнтныя і эстэтычныя. Многія з іх, пазбавіўшыся знакавай сістэмы, атрымалі такі паняткоўны змест, што займелі новае тыпавое гучанне.

Пятляючы па Люблiне і прыслухоўваючыся да гэтага тыпавога гучання, я намагаюся прачытаць яго, адшукаць у ім структуру і сінтаксіс. Гэтая серыя – пачутыя мной гісторыі, чыесьці развагі, парафразы, сцвярджэнні, вершы і многае іншае з расказанага незлічоным мноствам моваў.

Зміцер Вайноўскі
Член Беларускага аб’яднання фатографаў
Пражыў год у Любліне
Куратар, Алена Пратасевіч

 

 

Date

01 July 2022
Expired!

Time

10:00 - 17:00

Location

Workshops of Culture in Lublin
Go to Top