OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

I. Określenie stanowiska pracy: Księgowa/ Księgowy w Dziale Księgowości.

II. Wymiar etatu – pełny

III. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

– NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse, rachunkowość lub wyższe inne plus podyplomowe z ww zakresu,
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

– DODATKOWE

 1. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 3. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
 4. predyspozycje: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność;
 5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 6. wysoki poziom kultury osobistej;
 7. umiejętność pracy w zespole;
 8. mile widziana znajomość j. angielskiego

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji dochodów,
 2. Sprawdzanie kompletności i prawidłowości opisu dokumentów źródłowych dotyczących operacji finansowych,
 3. Sporządzanie przelewów dotyczących bieżących płatności,
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków i kosztów Warsztatów Kultury w Lublinie z uwzględnieniem potrzeb planowania i sprawozdawczości,
 5. Bieżąca analiza dochodów i wydatków zgodnie z wydatków zgodnie z obowiązującymi planami,
 6. Sporządzanie sprawozdań i terminowe ich przekazywanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Warsztatów Kultury w Lublinie oraz innymi instytucjami w zakresie zadań Działu Księgowości.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 2. Praca w siedzibie Warsztatów Kultury w Lublinie; Lublin, ul. Grodzka 7, w godzinach 9.00-17,00
 3. Praca zespołowa.

VI. Co oferujemy:

 1. pracę na stanowisku księgowego w dynamicznym i twórczym zespole nieszablonowej instytucji kultury w Lublinie;
 2. możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 3. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 4. pakiet świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

VII. Wymagane dokumenty w pierwszym etapie rekrutacji:

 1. CV
 2. List motywacyjny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Warsztatów Kultury drogą mailową na adres sekretariat@warsztatykultury.pl Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

VIII. Wymagane dokumenty w drugim etapie rekrutacji:

 1. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa,
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 3. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplom, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach),
 6. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna zgodnie z załączonym wzorem

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć na rozmowę rekrutacyjną do Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko: księgowa/księgowy”.

Warsztaty Kultury w Lublinie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zawiadamiają telefonicznie lub drogą elektroniczną tylko te osoby, które spełniły wymagania formalne. W czasie prowadzonej rekrutacji kandydaci winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.

Klauzula informacyjna

Oświadczenie