Masz pytania dotyczące dostępności? Skontaktuj się z nami!

Telefon: 81 533 08 18 | SMS: 698 462 541 | E-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl

Deklaracja Dostępności

Warsztaty Kultury w Lublinie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej warsztatykultury.pl

Data publikacji strony internetowej warsztatykultury.pl: 2020-02-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Pewne treści (zdjęcia, grafiki i filmy) opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
    • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
    • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. mogą być niedostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Pojawią się błędy w semantyce html, które nie wpływają na dostępność strony i poprawność jej wyświetlenia w przeglądarkach.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, strona umożliwia przełączenie na wysoki kontrast.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Warsztaty Kultury w Lublinie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcelina Gzyl, sekretariat@warsztatykultury.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 533 08 18 bądź wysyłając wiadomość tekstową sms na numer telefonu: 698 462 541

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Warsztatów lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Warsztaty w razie możliwości zrealizują żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Warsztaty niezwłocznie poinformują o tym wnoszącego żądanie i zaproponują termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Warsztaty zaproponują alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Warsztatów Kultury w Lublinie znajduje się na Starym Mieście w kamienicy pod adresem Grodzka 5a oraz 7. Budynki ze względu na zabytkowy charakter nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (dwukondygnacyjna kamienica, w której brak jest windy i podjazdów). Na naszej stronie można znaleźć opis dostępności budynku z uwzględnieniem istotnych elementów komunikacyjnych. Chętnie udzielimy wsparcia osobom, które mimo barier zdecydują się odwiedzić Warsztaty Kultury. Nasz zespół został przeszkolony z podstawowych zagadnień związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy Archikatedrze Lubelskiej i są zlokalizowane w odległości 300 metrów od siedziby Warsztatów Kultury. W celu uzyskania informacji o pozostałych miejscach parkingowych w okolicy zapraszamy na stronę www.kopertywmiescie.pl. Ulice lubelskiego Starego Miasta są pokryte nieszlifowaną kostką granitową, dlatego pokonanie odcinka z parkingu może wymagać asysty.

Dojazd do Warsztatów Kultury może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić na stronie MPK Lublin. Najbliższe przystanki to:
BRAMA KRAKOWSKA 01,
BRAMA KRAKOWSKA 03 – oba przystanki znajdują się przy ul. Lubartowskiej około 270 metrów od Warsztatów Kultury,
BRAMA KRAKOWSKA 02,
BRAMA KRAKOWSKA 04 – oba przystanki znajdują się przy ul. Królewskiej około 350 metrów od Warsztatów Kultury,
DWORZEC GŁÓWNY PKS 01,
DWORZEC GŁÓWNY PKS 02 – oba przystanki znajdują się przy al. Tysiąclecia w odległości około 400 – 500 metrów od Warsztatów Kultury.

Toaleta w kamienicy przy Grodzkiej 5a znajduje się na II piętrze i jest toaletą z udogodnieniami (drzwi o szerokości 90 cm, poręcze i uchwyty przy misce ustępowej i umywalce).

Toalety w kamienicy przy Grodzkiej 7 znajdują się na I i II piętrze i nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niewidomych lub niedowidzących.

Wejście do Warsztatów jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody. Posiadamy podjazd dla wózków, co umożliwia dostęp do korytarza i patio w budynku przy Grodzkiej 7. 

W obu kamienicach nie ma pętli indukcyjnych. W obu kamienicach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Warsztaty Kultury prowadzą także Warsztat Fotograficzny, który znajduje się przy ulicy Kowalskiej 3. Do drzwi warsztatu (90 cm szerokości) prowadzą kilkustopniowe, wąskie (na ok. 1 m szerokości) schodki. Przestrzeń przed drzwiami jest wąska. W warsztacie znajduje się małe pomieszczenie ciemni fotograficznej, do której prowadzi ok 90 cm wejście. W przestrzeni warsztatu fotograficznego nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Aplikacje mobilne

Instytucja nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Podczas realizowanych przez nas wydarzeń, istnieje możliwość wypożyczenia słuchawek wygłuszających dla dzieci i dorosłych.

Warsztaty na chwilę obecną nie oferują stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz asysty dla osób niewidomych i niedowidzących. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub asysty dla osób niewidomych i niedowidzących na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w Warsztatach Kultury, zostaną one zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Warsztatów Kultury. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Warsztaty Kultury przekażą taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Informujemy również, że duża część kadry Warsztatów Kultury  ukończyła kurs podstawowy Polskiego Języka Migowego, a kolejne osoby są w trakcie kursu na dalszych poziomach.  Warsztaty Kultury wciąż pracują nad poprawą dostępności swojej oferty: podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie dostępności, staramy się likwidować bariery i udostępniać realizowane przez nas wydarzenia.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
I Accept

Dla wszystkich, którzy lubią wiedzieć, czego się spodziewać w nowym miejscu opracowaliśmy przed-przewodnik. Powstał głównie z myślą o osobach w spektrum autyzmu, ale mamy nadzieję, że okaże się pomocny dla wielu odwiedzających — zapraszamy do korzystania!

W naszej instytucji czworonożni przyjaciele są mile widziani. Jeśli chcesz nas odwiedzić z pieskiem lub kotkiem – nie ma problemu.

Dla ośmielenia na drzwiach naszej instytucji zainstalowaliśmy specjalne oznaczenia, a w holu kamienicy Grodzka 7 na spragnione zwierzaki czeka miska ze świeżą wodą. Mamy nadzieję, że wydarzenia, które organizujemy, będą jeszcze bardziej przyjazne i pozwolą na udział wszystkim zainteresowanym – także tym, którzy nie rozstają się ze swoimi czworonogami.

Akcja realizowana jest w ramach projektu IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin „Zadbajmy o zwierzęta”. 

Dokumentacja wideo budynków

Poniżej przedstawiamy dokumentację wideo naszych budynków i ciągu komunikacyjnego prowadzącego do poszczególnych pomieszczeń. Osoby potrzebujące jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat dostępności Warsztatów Kultury, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@warsztatykultury.pl lub telefoniczny pod numerem 81 533 08 18 lub 698 462 541

[na zdjęciu dziewczyna mająca złożone dłonie w symboliczne serce

Grodzka 7

Pomieszczenia w Grodzkiej 7 – wersja tekstowa:

Korytarz znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 7.  Przed głównymi drzwiami są dwa stopnie.  Główne drzwi są bardzo ciężkie, a po ich lewej stronie znajduje się domofon. Jeśli drzwi są zamknięte należy dzwonić do sekretariatu, wciskając cyfrę numer jeden. Układ przycisków jest taki jak na kalkulatorze – trzy w pionie i trzy w poziomie.

Patio znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 7. Przed głównymi drzwiami są dwa stopnie. Główne drzwi są bardzo ciężkie, a po ich lewej stronie znajduje się domofon. Jeśli drzwi są zamknięte należy dzwonić do sekretariatu, wciskając cyfrę numer jeden. Układ przycisków jest taki jak na kalkulatorze – trzy w pionie i trzy w poziomie. Po wejściu głównymi drzwiami należy iść cały czas prosto. Robimy więc dziesięć kroków, mijamy przeszklone drzwi, a kolejne dziesięć kroków dalej następne przeszklone, które prowadzą na patio.

Sala warsztatowa znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 7. Przed głównymi drzwiami są dwa stopnie. Sala warsztatowa jest na parterze. Główne drzwi są bardzo ciężkie, a po ich lewej stronie znajduje się domofon. Jeśli drzwi są zamknięte należy dzwonić do sekretariatu, wciskając cyfrę numer jeden. Układ przycisków jest taki jak na kalkulatorze – trzy w pionie i trzy w poziomie. Po wejściu głównymi drzwiami należy iść cały czas prosto. Robimy więc dziesięć kroków, mijamy przeszklone drzwi, a kolejne dziesięć kroków dalej następne przeszklone, które prowadzą na patio. Po wejściu na patio nie należy iść wzdłuż ściany budynku, gdyż droga kończy się schodami prowadzącymi do piwnicy. Trzeba również uważać na ewentualne doniczki z kwiatami. Następnie robimy pięć małych kroków naprzód i obracamy się w prawo. Robimy trzy małe kroki do przodu i znajdujemy się przed schodami na górę, które liczą sześć stopni. Mają one poręcz ułatwiającą wchodzenie. Trzymając się niej, na podeście należy obrócić się w prawo. Stajemy wtedy przed drzwiami prowadzącymi do przedsionka sali warsztatowej. Sala warsztatowa znajduje się bezpośrednio po lewej stronie po przejściu przez drzwi wejściowe. Po otworzeniu drzwi w pomieszczeniu znajdują się dwa stopnie. Sala jest zastawiona stołami i krzesłami.

Sala warsztatowa znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 7. Przed głównymi drzwiami są dwa stopnie. Sala warsztatowa jest na drugim piętrze. Główne drzwi są bardzo ciężkie, a po ich lewej stronie znajduje się domofon. Jeśli drzwi są zamknięte należy dzwonić do sekretariatu, wciskając cyfrę numer jeden. Układ przycisków jest taki jak na kalkulatorze – trzy w pionie i trzy w poziomie. Po wejściu głównymi drzwiami należy iść prosto. Robimy dziesięć kroków, mijamy przeszklone drzwi, a następnie kolejne osiem kroków. Po naszej lewej stronie znajdują się schody do góry z poręczami po obu stronach. Liczą one czternaście stopni. Następnie obracamy się w prawo na podeście i idziemy do góry jeszcze jedenaście stopi. Trzymanie się poręczy ułatwi orientację przestrzenną. Układ stopni na schodach powtarza się na kolejnym piętrze. Jest ich czternaście, następnie podest i kolejne jedenaście stopni. Następnie skręcamy w prawo, robimy dwa małe kroki do przodu i sześć w prawo. Drzwi do sali wystawowej znajdują się po lewej stronie.

Sekretariat znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 7. Przed głównymi drzwiami są dwa stopnie. Sekretariat jest na pierwszym piętrze. Główne drzwi są bardzo ciężkie, a po ich lewej stronie znajduje się domofon. Jeśli drzwi są zamknięte należy dzwonić do sekretariatu, wciskając cyfrę numer jeden. Układ przycisków jest taki jak na kalkulatorze – trzy w pionie i trzy w poziomie. Po wejściu głównymi drzwiami należy iść prosto. Robimy dziesięć kroków, mijamy przeszklone drzwi, a następnie kolejne osiem kroków. Po naszej lewej stronie znajdują się schody do góry z poręczami po obu stronach. Liczą one czternaście stopni. Następnie obracamy się w prawo na podeście i idziemy do góry jeszcze jedenaście stopi. Trzymanie się poręczy ułatwi orientację przestrzenną. Gdy znajdujemy się już na pierwszym piętrze idziemy trzy kroki do przodu, następnie robimy trzy kroki w prawo i ponownie skręcamy w prawo, idąc sześć kroków. Drzwi do sekretariatu znajdują się po lewej stronie.

Łazienka znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 7. Przed głównymi drzwiami są dwa stopnie. Łazienka jest na pierwszym piętrze. Główne drzwi są bardzo ciężkie, a po ich lewej stronie znajduje się domofon. Jeśli drzwi są zamknięte należy dzwonić do sekretariatu, wciskając cyfrę numer jeden. Układ przycisków jest taki jak na kalkulatorze – trzy w pionie i trzy w poziomie. Po wejściu głównymi drzwiami należy iść prosto. Robimy dziesięć kroków, mijamy przeszklone drzwi, a następnie kolejne osiem kroków. Po naszej lewej stronie znajdują się schody do góry z poręczami po obu stronach. Liczą one czternaście stopni. Następnie obracamy się w prawo na podeście i idziemy do góry jeszcze jedenaście stopi. Trzymanie się poręczy ułatwi orientację przestrzenną. Gdy znajdujemy się już na pierwszym piętrze idziemy trzy kroki do przodu, następnie robimy trzy kroki w prawo i dwa w lewo. Przed nami powinien znaleźć się jeden stopień. Idziemy do przodu trzynaście kroków i znajdujemy się przed wejściem do toalety. W wejściu nie ma drzwi, tylko wysoki stopień. Po przekroczeniu go znajdujemy się już w łazience. Na wprost nas są drzwi do ubikacji, a po prawej i lewej stronie krany do mycia rąk.

Schemat budynku Grodzka 7. Budynek ma dwa piętra. Na parterze wejście do budynku po schodach, po prawej sala warsztatowa, po lewej schody na górę. Na pierwszym piętrze Sekretariat, po lewej pokoje od 101 do 105. Po prawej pokoje od 106 do 115. Na drugim piętrze sala wystawowa. Po lewej pokoje od 201 do 204. Po prawej pokoje od 205 do 207.

Grodzka 5

Pomieszczenia w Grodzkiej 5a – wersja tekstowa:

Pub Bałagan znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 5a na parterze. Przed głównymi drzwiami znajdują się cztery stopnie. Aby dotrzeć do kawiarni należy iść cały czas prosto. Trzeba być ostrożnym, gdyż chodnik jest wyłożony nierówną cegłą. Najpierw więc robimy dwadzieścia kroków, następnie pokonujemy jeden stopień, a później kolejne czternaście kroków. Idziemy trzy stopnie do góry i znajdujemy się koło drzwi, które są po prawej stronie.

Sala medialabowa znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 5a na pierwszym piętrze. Przed głównymi drzwiami są cztery stopnie. Po przekroczeniu progu trzeba być ostrożnym, gdyż chodnik jest wyłożony nierówną cegłą. Aby dotrzeć do sali medialabowej należy iść dwadzieścia kroków prosto. Następnie pokonujemy jeden stopień i idziemy trzy kroki prosto. Zatrzymujemy się przy drewnianych schodach na górę, które znajdują się po prawej stronie. Mają one z obu stron poręcze. Pokonujemy trzynaście stopni, podest, a następnie jedenaście. Schody zakręcają, więc trzymanie się poręczy ułatwi orientację przestrzenną. Bezpośrednio przy schodach na pierwszym piętrze, po lewej stronie, znajdują się drzwi do pracowni medialabowej. W drzwiach jest wysoki próg. Po wejściu znajdujemy się w przedsionku. Należy iść kilka kroków prosto. Przed głównymi drzwiami prowadzącymi bezpośrednio do sali medialabowej również znajduje się wysoki próg. W środku są krzesła i stoliki.

Sala widowiskowa znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 5a na drugim piętrze. Przed głównymi drzwiami są cztery stopnie. Po przekroczeniu progu trzeba być ostrożnym, gdyż chodnik jest wyłożony nierówną cegłą. Aby dotrzeć do sali widowiskowej, należy iść dwadzieścia kroków prosto. Następnie pokonujemy jeden stopień i idziemy trzy kroki prosto. Zatrzymujemy się przy schodach na górę, które znajdują się po prawej stronie. Mają one z obu stron poręcze. Schody zakręcają, więc trzymanie się nich ułatwi orientację przestrzenną Pokonujemy trzynaście stopni, podest, a następnie jedenaście. Układ stopni na schodach prowadzących na drugie piętro jest taki sam. Następnie skręcamy w prawo i idziemy trzy kroki do przodu. Po prawej stronie znajdują się drewniane drzwi z szybkami, które prowadzą do sali widowiskowej. Po przekroczeniu wysokiego progu należy iść prosto dziewięć kroków. Wówczas dotrzemy do właściwej sali. W środku ustawione są krzesła oraz znajdują się trzy stopnie, które pełnią funkcję siedzisk dla uczestników spotkań.

Łazienka znajduje się w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 5a na drugim piętrze. Przed głównymi drzwiami są cztery stopnie. Aby dotrzeć do łazienki należy iść dwadzieścia kroków prosto. Następnie pokonujemy jeden stopień i idziemy trzy kroki prosto. Zatrzymujemy się przy schodach na górę, które mają z obu stron poręcze. Pokonujemy trzynaście stopni, podest, a następnie jedenaście. Układ stopni na schodach prowadzących na drugie piętro jest taki sam. Skręcamy w prawo i idziemy trzy kroki do przodu. Po prawej stronie znajdują się drewniane drzwi z szybkami, które prowadzą do sali widowiskowej oraz toalety. Po przekroczeniu drzwi z wysokim progiem znajdziemy się w korytarzu. Po lewej stronie znajdują się drzwi do łazienki, a na wprost do sali widowiskowej. W łazience znajdują się trzy kabiny oraz umywalki, ale tylko pierwsza kabina po prawej stronie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Naprzeciwko drzwi znajduje się umywalka, a po lewej stronie, na tej samej ścianie, sedes. Przy obu sanitariach są uchwyty wspomagające poruszanie się po pomieszczeniu.

Wizualizacja graficzna pomieszczeń w siedzibie Warsztatów Kultury przy ul. Grodzkiej 5.

Zaułek Hartwigów

Warsztat Fotograficzny znajduje się przy ulicy Kowalskiej 3. Do drzwi warsztatu (90 cm szerokości) prowadzą kilkustopniowe, wąskie (na ok. 1 m szerokości) schodki. Przestrzeń przed drzwiami jest wąska. W warsztacie znajduje się małe pomieszczenie ciemni fotograficznej, do której prowadzi ok. 90 cm wejście. W przestrzeni warsztatu fotograficznego nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Schemat budynku w Zaułku Hartwigów. Budynek ma dwa piętra. Na parterze wejście do budynku po schodach.

Kontakt