window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Czarno-białe portrety dwóch kobiet.

Kobiety mówią o traumie | Kultura Enter

Opis wydarzenia

Czym jest właściwie trauma, ta bezpośrednia i pośrednia? Jakie są rodzaje traumy zapośredniczonej? Jak dotykają one współcześnie kobiet i jak o niej mówić zarówno w kontekście rosyjsko-ukraińskiej wojny, jak i naszej codzienności? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas rozmowy z antropolożką Małgorzatą Wosińską i psycholożką Oleną Orel.
Spotkanie poprowadzą Monika Ostrowska i Aleksandra Zińczuk.

Biogramy

Dr Małgorzata Wosińska – antropolożka ludobójstwa, psychotraumatolożka. Wykładowczyni międzynarodowego programu akademickiego NOHA UW. Master in Humanitarian Action na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej realizowanych przez UW i PAH (Polską Akcję Humanitarną). Superwizorka międzynarodowego projektu dokumentacyjno-badawczego „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa Wojny” poświęconego doświadczeniom Uchodźców ukraińskich, a realizowanego (w Polsce) przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Członkini Komisji Etyki Badań Zespołu COLLECTING HOLOCAUST MEMORIES IN SWEDEN, COLLECTIONS AND ETHICS realizowanego przez Swedish Research Council – jednostki utworzonej w związku z potrzebą etycznej i krytycznej oceny zasobów kolekcji, jak przyszłych treści wystawy stałej dla nowo powstającego Muzeum Holokaustu w Sztokholmie.

Zajmuje się dyskursem postkolonialnym i dekolonialnym w studiach nad Zagładą Żydów i porównawczych studiach nad ludobójstwami, a także problematyką prewencji zbrodni masowych, współczesnym wystawiennictwem muzealnym (w kontekście reprezentacji doświadczeń granicznych) oraz etyką badań jakościowych. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad zjawiskiem traumy, w których włącza perspektywy indygeniczne do klasycznego dyskursu psychotraumatologicznego. Jej rozprawa doktorska, w obecnej chwili przygotowywana do druku w formie książki, poświęcona jest tożsamości ocalałych z ludobójstwa w Rwandzie (w ujęciu komparatystycznym wobec doświadczenia Shoah).

Olena Orel pochodzi z Mikołajewa. Skończyła Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy, specjalizacja: psychologia. Pracowała jako psycholog w Urzędzie Pracy w Mikołajowie, następnie jako prywatny psycholog. Jest członkiem Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapy, Ukraińskiego Instytutu Uzależnień, psychoterapeutką ds. uzależnień. Pracuje w metodologii psychologii egzystencjalnej. Od początku ataku Rosji na Ukrainę, pracuję jako psycholożka, psychoterapeutka z uchodźcami. Obecnie studiuje na UMCS podyplomowe studia z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Bierze udział w superwizji.

Aleksandra Zińczuk – publicystka, eseistka, działaczka społeczna (m.in. Fundacja Teren Otwarty) Redaktor naczelna magazynu internetowego kulturaenter.pl oraz kierownik programu wydawniczego instytucji kultury Warsztaty Kultury (Lublin). Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji nieformalnej, pamięcioznawstwa, filozofii i historii kultury, inicjatorka badań terenowych i akcji upamiętniających w kontekście historii pogranicza Europy Wschodniej, m.in. dziedzictwa żydowskiego, stosunków polsko-ukraińsko-białoruskich w czasie II wojny światowej i w reżimach totalitarnych. Liderka i koordynatorka wielu projektów transgranicznych i lokalnych, takich jak „Pojednanie poprzez trudną pamięć. Wołyń 1943”, który spopularyzował temat wzajemnego ratowania się Ukraińców i Polaków.

Informacje praktyczne

Kiedy: 17 kwietnia 2024 r., godz. 17.00
Gdzie: Baobab, Krakowskie Przedmieście 39B
Dla kogo: dla dorosłych
Wstęp wolny

Dostępność

tłumaczenie na j. ukraiński
wydarzenie na parterze, dostęp za pomocą wciągarki przy schodach wejściowych
wewnątrz znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Poczytaj o dostępności i skontaktuj się z nami: https://warsztatykultury.pl/pl/dostepnosc/
Indywidualne potrzeby związane z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Warsztaty Kultury: wypełnij formularz

Опис події

Що таке травма, безпосередня та опосередкована? Які існують види опосередкованої травми? Як вони впливають на сучасних жінок і як про це говорити як у контексті російсько-української війни, так і в нашому повсякденному житті? На ці та багато інших питань ми спробуємо відповісти під час розмови з антропологинею Малгожатою Восінською та психологинею Оленою Орель. Зустріч проведуть Моніка Островська та Олександра Зінчук.

Біограми

Доктор Малгожата Восінська – антропологиня геноциду, психотравматологиня. Викладачка міжнародної академічної програми NOHA UW. Магістр гуманітарної дії на Варшавському університеті та післядипломних студій з гуманітарної допомоги, реалізованих UW і PAH (Польська Гуманітарна Акція). Супервізорка міжнародного дослідницько-документаційного проєкту „24.02.2022, 5 ранку: Свідчення війни”, присвяченого досвіду українських біженців, який реалізується (в Польщі) Інститутом Філософії та Соціології Польської Академії Наук. Членкиня Комісії Етики Досліджень Групи COLLECTING HOLOCAUST MEMORIES IN SWEDEN, COLLECTIONS AND ETHICS, реалізованого Шведською Радою з Досліджень – одиницею, створеною у зв’язку з потребою етичної та критичної оцінки ресурсів колекцій, як і майбутніх змістів постійної виставки для новостворюваного Музею Голокосту в Стокгольмі.

Займається дискурсом постколоніальним та деколоніальним у дослідженнях Голокосту та порівняльних дослідженнях геноцидів, а також проблематикою запобігання масовим злочинам, сучасним музейним експонуванням (в контексті представлення межових досвідів) та етикою якісних досліджень. Веде інтердисциплінарні дослідження феномену травми, в яких включає індигенні перспективи до класичного дискурсу психотравматології. Її докторська дисертація, наразі підготовлена до друку у формі книги, присвячена ідентичності вцілілих з геноциду в Руанді (у порівняльному вимірі з досвідом Шоа).

Олена Орель родом з Миколаєва. Закінчила Педагогічний Національний Університет, спеціалізація: психологія. Працювала психологом у Бюро Праці в Миколаєві, потім як приватний психолог. Є членом Української Асоціації Психотерапії, Українського Інституту Залежностей, психотерапевткою з питань залежностей. Працює за методологією екзистенційної психології. З початку атаки Росії на Україну працюю як психолог, психотерапевт з біженцями. Нині навчається на післядипломних студіях з діагностики та терапії нейропсихологічної на UMCS. Бере участь у супервізії.

Олександра Зінчук – публіцистка, есеїстка, громадська активістка (зокрема, Фундація Відкрита Територія) Головна редакторка інтернет-журналу kulturaenter.pl та керівниця видавничої програми культурної установи Варштати Культури (Люблін). Авторка численних публікацій з неформальної освіти, пам’ятко знавства, філософії та історії культури, ініціаторка польових досліджень та акцій пам’яті у контексті історії прикордоння Східної Європи, зокрема єврейської спадщини, польсько-українсько-білоруських відносин під час Другої світової війни та в тоталітарних режимах. Лідерка та координаторка багатьох транскордонних і місцевих проектів, таких як „Примирення через складну пам’ять. Волинь 1943”, який популяризував тему взаємного рятування українців і поляків.

Практична інформація

Коли: 17 квітня 2024 р., 17:00
Де: Baobab, Краківське Передмістя 39B
Для кого: для дорослих
Вхід вільний

 

 

Data

17 kwietnia 2024
Zakończone!

Czas

17:00 - 18:30

Lokalizacja

Baobab
Krakowskie Przedmieście 39B
Kategoria

Organizator

Warsztaty Kultury w Lublinie
Go to Top