window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Fotoreporterzy stoją z kamerami i aparatami.

Rozmowy o wolności: wolność badań naukowych / Розмови про свободу: свобода наукових досліджень

Opis wydarzenia

Wolność to bez wątpienia fundamentalna wartość i prawo każdego człowieka. Podczas najbliższego spotkania porozmawiamy więc o wolności badań naukowych w kontekście sporów historycznych czy tzw. trudnej pamięci. Punktem wyjścia do rozmowy będzie najnowsza książka Damiana Markowskiego „W cieniu Wołynia”. Publikacja opowiada o badaniach białych plam akcji antypolskiej w dawnej Galicji Wschodniej.
W rozmowie będą uczestniczyć historycy: autor książki dr Damian Markowski oraz dr Mariusz Zajączkowski, a dyskusję poprowadzi dr Agata Fijuth-Dudek (UMCS).

Rozmowy o wolności to cykl spotkań czasopisma Kultura Enter, który inicjuje trudne tematy skupione wokół fundamentalnych wartości, jaką jest m.in wolność.

Biogramy

Damian K. Markowski – historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, sowietolog, doktor nauk humanistycznych. Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również doktoryzował się tamże w 2016 r. Otrzymywał stypendia krajowe i zagraniczne. Był pracownikiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej (Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa). Do jego głównych zainteresowań naukowych należy historia Europy Wschodniej. Jest autorem artykułów i książek.

Otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” (za książkę „Dwa Powstania”),Nagrodę im. Janusza Kurtyki, Nagrodę Prezesa IPN, a ponadto był nominowany do Nagrody im. Tomasza Strzembosza.

Dr Mariusz Zajączkowski – historyk i politolog. Od 2009 r. związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Dziejów Ziem Wschodnich. W latach 2000–2022 był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, a następnie Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Swoje zainteresowania badawcze koncertuje na stosunkach polsko-ukraińskich w latach drugiej wojny światowej i okresie Polski Ludowej, skupiając się przede wszystkim na dziejach ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego (OUN-B i UPA) oraz jego obrazie w komunistycznej propagandzie. Autor m.in. „Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (2015); „Pod znakiem króla Dawida. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950” (2016) oraz wspólnie z Grzegorzem Motyką i Tomaszem Stryjkiem „Międzynarodowe aspekty akcji >>Wisła<<” (2020)

Dr Agata Fijuth-Dudek – niegdyś wieloletnia rzeczniczka prasowa lubelskiego oddziału IPN. Wykładowczyni w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Informacje praktyczne

Kiedy: 25 kwietnia 2024 r., godz. 17.00–18.30
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro
Dla kogo: dla dorosłych
Wstęp wolny

Dostępność

Tłumaczenie na j. ukraiński, słuchawki wyciszające, strefa wyciszenia.
Indywidualne potrzeby związane z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Warsztaty Kultury: wypełnij formularz
Przeczytaj o podstawowych informacjach o dostępności Warsztatów Kultury i skontaktuj się z nami: https://warsztatykultury.pl/dostepnosc/

Sprawdź jak dojść do sali i bariery architektoniczne

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
I Accept

Опис події

Свобода, без сумніву, є фундаментальною цінністю і правом кожної людини. Під час найближчої зустрічі ми обговоримо свободу наукових досліджень у контексті історичних суперечок чи так званої складної пам’яті. Вихідною точкою для розмови стане найновіша книга Даміана Марковського „У тіні Волині”. Публікація розповідає про дослідження білих плям антипольської акції у колишній Східній Галичині. У розмові візьмуть участь історики: автор книги д-р Даміан Марковський та д-р Маріуш Заячковський, а дискусію проведе д-р Агата Фіют-Дудек (UMCS).

Розмови про свободу – це серія зустрічей журналу Kultura Enter, яка ініціює важкі теми, зосереджені навколо фундаментальних цінностей, таких як свобода.

Біографії:

Даміан К. Марковський – історик, спеціалізується на історії Східної Європи, совєтолог, доктор гуманітарних наук. Закінчив факультет історії Варшавського університету, також там захистив докторську дисертацію в 2016 році. Отримував національні та міжнародні стипендії. Працював у Раді захисту пам’яті боротьби та мучеництва, Міністерстві культури і національної спадщини та Інституті національної пам’яті (Бюро увічнення боротьби та мучеництва). Основні наукові інтереси – історія Східної Європи. Є автором статей і книг. Отримав Нагороду „Огляду Східного” (за книгу „Два повстання”), Нагороду імені Януша Куртики, Нагороду Президента ІНП, а також був номінований на Нагороду імені Томаша Стрембоського. Д-р

Маріуш Заячковський – історик і політолог. З 2009 року пов’язаний з Інститутом політичних студій ПАН, спочатку як асистент, а потім ад’юнкт у Відділі історії східних земель. У 2000–2022 роках працював у відділі громадської освіти, а потім у Бюро історичних досліджень Інституту національної пам’яті у Любліні. Свої дослідницькі інтереси концентрує на польсько-українських відносинах у роки Другої світової війни та періоду Польської Народної Республіки, зосереджуючись переважно на історії українського націоналістичного підпілля (ОУН-Б і УПА) та його зображенні у комуністичній пропаганді. Автор, зокрема, „Українське підпілля на Люблінщині в період німецької окупації 1939–1944” (2015); „Під знаком короля Давида. OUN-B і УПА на Люблінщині 1944–1950” (2016) та разом з Гжегожем Мотикою та Томашем Стриєком „Міжнародні аспекти акції >>Вісла<<” (2020)

Д-р Агата Фіют-Дудек – колишня багаторічна прес-секретарка люблінського відділення ІНП. Викладачка в Інституті наук про соціальну комунікацію та медіа Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні.

Практична інформація

Коли: 25 квітня 2024 р., 17.00–18.30
Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзька 5а, зала для вистав – III поверх
Для кого: для дорослих
Вхід вільний

Доступність

Переклад українською мовою, шумозаглушувальні навушники, зона тиші.
Індивідуальні потреби, пов’язані з участю в подіях, організованих Варштатами Культури: заповніть формуляр
Прочитайте про основну інформацію про доступність Варштатів Культури і зв’яжіться з нами: https://warsztatykultury.pl/dostepnosc/

Архітектурні бар’єри

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
I Accept

Data

25 kwietnia 2024
Zakończone!

Czas

17:00 - 18:30

Więcej informacji

dostepność

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a - sala widowiskowa, II piętro
Kategoria
Go to Top