window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Szara grafika. Na środku trójkąty przypominające promienie światła wznoszące się ku górze. Dookoła plamy ułożone w rzędach. Poniżej belka z logotypami.

Scena Warsztatów – Ulica | Сцена Варштатів – вулиця

zapisy / реєстрація

Opis wydarzenia

Interesujesz się teatrem? Chcesz zobaczyć, jak powstaje spektakl od wzięcia tekstu dramatu w swoje ręce do momentu premiery? Scena Warsztatów jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy chętnych na pierwsze spotkanie warsztatowe! Będziemy wspólnie pracować nad dramatem pt. „Ulica” Ronalda Schimmelpfeniga w tłumaczeniu Karoliny Bikont. Praca nad spektaklem będzie polegała na cotygodniowych (piątki i soboty) spotkaniach warsztatowych. Uczestnicy udoskonalą swoje umiejętności sceniczne. Planujemy intensywną pracę warsztatową, w tym nad podnoszeniem poczucia własnej wartości, wyrabianiem pewności scenicznej i uważności oraz pracy z emocjami. Grupę poprowadzi zespół złożony z reżysera (Arkadiusz Ziętek), pedagoga teatru, choreografa i muzyka oraz artystów zapraszanych na gościnne warsztaty. W projekt zaangażowane będą też osoby odpowiedzialne za scenografię i kostiumy. Międzynarodowy skład zespołu wykorzysta potencjał artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec.

 Informacje praktyczne

Kiedy: do 10 marca 2023 – nabór
11 marca 2023, godz. 10.00–16.00 – pierwsze spotkanie
marzec – maj 2023 (godz. 16.00–19.00 – piątki i 10.00–16.00 – soboty) – spotkania warsztatowe
3 czerwca 2023 – podczas Noc Kultury – wielki finał

Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a – sala widowiskowa
Dla kogo: zapraszamy młodzież i młodych dorosłych z Polski i Ukrainy w wieku 16–25 lat. Szczególnie zachęcamy osoby, które mają doświadczenie teatralne, wokalne lub grają na instrumencie, ale nie jest to warunek konieczny, żeby dołączyć do Sceny Warsztatów.
Zapisy: za pomocą formularza online, liczba miejsc ograniczona.
Udział bezpłatny

REGULAMIN

Wydarzenia opatrzone litera e na grafice oznaczają wydarzenia edukacyjne. 

Biogram

Arkadiusz Ziętek – w latach 2003–2019 kierownik artystyczny Interkunst e.V. w Berlinie. W swoich międzynarodowych projektach łączy różne dyscypliny sceniczne, zapraszając aktorów, muzyków, tancerzy, artystów cyrkowych. Jako reżyser, aktor, scenarzysta, trener, organizator angażuje się w projekty dotyczące problemów społecznych. W pracy teatralnej i pedagogicznej kładzie duży nacisk na interaktywność i spontaniczność, korzystając z wielu metod i technik teatralnych, których uczył się od ich twórców i mistrzów: impro, teatr uciśnionych, method acting, teatr ze społecznością, techniki dramowe. W 2007 roku, razem z Mike’iem Hughes’em poprowadził jeden z pierwszych w Polsce warsztatów teatru „Impro”, który był ważnym impulsem do dynamicznego rozwoju tego gatunku w kraju. Prowadzi warsztaty teatralne oraz autorskie szkolenia wspierające umiejętności interpersonalne w zakresie: spontaniczności, kreatywności, komunikacji i wystąpień publicznych oraz budujących i integrujących grupę.

Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy polsko-niemieckiej w ramach projektu 4Ukraine finansowanego ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.


Опис події

Вас цікавить театр? Хочете подивитися, як створюється п’єса від взяття тексту драми в свої руки до моменту прем’єри? Сцена Варшатів саме для вас!

Запрошуємо на першу зустріч! Будемо разом працювати над драмою «Вулиця» Рональда Шіммельпфеніга в перекладі Кароліни Біконт.

Робота над виставою буде складатися з щотижневих (по п’ятницях і суботах) воркшопових зустрічей. Учасники вдосконалюватимуть свої сценічні навички. Ми плануємо інтенсивну роботу, включаючи підвищення своєї вартості, розвиток впевненості на сцені та уважності, а також роботу з емоціями.

Групу очолить команда, що складається з режисера (Аркадіуш Ж’єнтек), театрального педагога, хореографа і музиканта, а також артистів, запрошених на гостьові майстер-класи. У проекті також будуть задіяні люди, відповідальні за сценографію і костюми. Міжнародний склад ансамблю використовуватиме потенціал артистів з Польщі, України, Білорусі та Німеччини. 

Практична інформація

Коли:
до 10 березня 2023 – набір
11 березня 2023, 10.00–16.00 – перша зустріч
Березень – травень 2023 (16.00-19.00 – п’ятниця та 10.00-16.00 – субота) – майстер-класи
3 червня 2023 – під час Ночі культури – великий фінал
Де: Варштати культури в Любліні, вул. Гродзька 5а – актова зала – 3 поверх
Для кого: запрошуємо молодь з Польщі та України віком 16-25 років. Ми особливо заохочуємо людей, які мають досвід театру чи вокалу або грають на інструменті, але це не є обов’язковою умовою для участі в Сцени Варштатів.
Реєстрація: через онлайн-форму, кількість місць обмежена.
Участь безкоштовна

правила

Події, позначені на графіку літерою „е”, позначають освітні заходи.

Біограма

Аркадіуш Ж’єнтек – у 2003–2019 роках художній керівник Interkunst e.V. в Берліні. У своїх міжнародних проектах він поєднує різні сценічні дисципліни, запрошуючи акторів, музикантів, танцюристів, артистів цирку. Як режисер, актор, сценарист, тренер і організатор бере участь у проектах, що стосуються соціальних проблем. У театральній роботі і педагогіці, він робить великий наголос на інтерактивності та спонтанності, використовуючи багато театральних методів і прийомів, яких він навчився від творців і майстрів імпровізації, театру пригноблених, методу акторської майстерності, театру із громадою, драматичних технік. У 2007 році разом з Майком Г’юзом він провів одну з перших у Польщі театральних майстерень «Імпро», що стало важливим поштовхом для динамічного розвитку цього жанру в країні. Він проводить театральні майстер-класи та оригінальні тренінги, які підтримують навички міжособистісного спілкування у сфері: спонтанності, креативності, комунікації та публічних виступів, а також створення та інтеграції групи.

Проект співфінансований Фундацією польсько-німецької співпраці в рамках проекту 4Ukraine, що фінансується Федеральним міністерством закордонних справ ФРН.

 

Data

02 czerwca 2023
Zakończone!

Czas

10:00

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a - sala widowiskowa, II piętro
Kategoria
Go to Top