window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Grafika z kobietą w okularach, która ma głowę pochyloną nad ekranem komórki.

Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy | wernisaż wystawy / Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів» відкриття виставки

Zdjęcie: Dawid Ryski „Koromyslo”/ Z archiwum Łódź Design Festival 2022

Warsztaty Kultury w Lublinie serdecznie zapraszają na wystawę „Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy”. Wataha, bohomaz, mereżka, step, majdan czy hopak to tylko część z haseł, które w zilustrowanej formie będzie można podziwiać od 22 września do 22 października 2022 r. w siedzibie Warsztatów Kultury w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 7.

O wydarzeniu 

„Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” to artystyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, będące efektem współpracy Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i Łódź Design Festival. Osią, wokół której powstało, są ukrainizmy, czyli słowa funkcjonujące w języku polskim, a wywodzące się z języka ukraińskiego. „Pisany” za pomocą obrazów tegoroczny „słownik” daje wyraz przenikaniu się dwóch języków, a tym samym dwóch kultur: polskiej i ukraińskiej. Do wykonania ilustracji zaproszono autorów polskich i ukraińskich. Są to: Art Studio Agrafka, Bovska Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy oraz Paweł Szlotawa. Wszystkich twórców charakteryzuje doskonałe opanowanie warsztatu artystycznego, różnorodność stylistyczna, pomysłowość oraz pozbawiona dosłowności lapidarność wypowiedzi. Autorzy prac pozostawiają też przestrzeń dla wyobraźni odbiorcy, jego wrażliwości na język wizualny.

Warto zwrócić uwagę na wyjątkowy charakter „słownika”, który wynika z faktu, iż prezentowane na wystawie prace są dziełem grafików i ilustratorów pochodzących zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Ważne w tym projekcie jest także odwoływanie się artystów zarówno do doświadczania tych emocji, które towarzyszą każdemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia, jak i tych, których doznajemy, gdy ogląda się przejawy okrutnej rzeczywistości z oddalenia. Niektóre pojęcia, słowa, które artyści interpretowali plastycznie, są nacechowane bardzo emocjonalnie.

„Słownik ukrainizmów…” ma bogatą treść, w której zawarta jest interesująca historia. Wystawa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat języka, kultury, tradycji i historii Ukrainy. W obecnej, niezwykle dramatycznej sytuacji za naszą wschodnią granicą ekspozycja może stanowić pretekst do podejmowania rozmów na trudne tematy dotyczące otaczającej nas rzeczywistości, świata, w którym mają miejsce tak okrutne wydarzenia, jak wojna.

Kuratorami wystawy są Adriana Usarek (MGS) oraz Michał Piernikowski (ŁDF), a za identyfikację wizualną odpowiada Beata Świerkowska-Jóźwiak. Projekt powstał na Łódź Design Festival 2022 we współpracy z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi.

Łódź Design Festival to wydarzenie organizowane od 2007 roku przez fundację Łódź Art Center, które wspiera rozwój polskiego sektora kreatywnego, skupiając wokół siebie zarówno liderów branży, jak i odbiorców niezwiązanych zawodowo z designem. Program ŁDF to coroczny przegląd trendów światowego projektowania, prezentacja koncepcji i przyszłościowych wizji. Festiwal stanowi forum wymiany doświadczeń dla projektantów i firm, a za cel stawia sobie odkrywanie i promocję młodych talentów oraz prezentację kierunków rozwoju projektowania szerokiemu gronu odbiorców. Z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi współpracuje stale, a od 2019 r. kontynuuje projekt artystyczno-edukacyjny dot. języka łódzkiego, czyli łodzianizmów. W ramach projektu powstały: „Słownik dobrych łodzianizmów. Interpretują polscy ilustratorzy” (2019), „Słownik współczesnych łodzianizmów” (2020) oraz „Słownik łodzianizmów” (2021). Tegoroczna odsłona „słownika” komentuje aktualne wydarzenia, na tle których zarówno pewne słowa, jak i przekaz artystyczny nabierają szczególnej wymowy.

Wystawie towarzyszyć będą warsztaty i spotkania z ilustratorami.

Prezentacja wystawy „Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” w Warsztatach Kultury w Lublinie jest częścią konferencji „Culture – City – Change” organizowanej w ramach projektu „Trans-making” finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 734855 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

Informacje praktyczne

Termin prezentacji: od 22 września do 22 października 2022, w godz. 10:00–17:00; wystawę otworzy wernisaż 22 września o godz. 18.00 w Warsztatach Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7 – korytarz
Miejsce prezentacji: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7 – korytarz
Organizatorzy: Warsztaty Kultury w Lublinie, Łódź Design Festival, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Kuratorzy: Adriana Usarek, Michał Piernikowski
Autorzy: Art Studio Agrafka, Bovska, Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy oraz Paweł Szlotawa
Identyfikacja wizualna: Beata Świerkowska-Jóźwiak
Hasła: wataha, bohomaz, mereżka, step, ohyda, majdan, chmara, kureń, koromysło, hopak, bandura, ohyda, szarawary
Wstęp wolny

 

Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів» Виставка

Варштати Культури в Любліні сердечно запрошують на виставку «Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів». Ватага, богомаз, мережка, степ, майдан або гопак – це лише деякі з гасел, які в ілюстрованому вигляді будуть представлені з 22 вересня по 22 жовтня 2022 року в приміщенні Варштатів Культури в Любліні на вулиці Grodzka 7.

«Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів» – мистецько-освітній проект, результат співпраці Міської галереї мистецтв у Лодзі та Łódź Design Festival.

Вісь, навколо якої вона виникла, — це українізми, тобто слова, що функціонують у польській мові та походять з української мови. «Написаний» за допомогою малюнків, цьогорічний «Словник» виражає взаємопроникнення двох мов, а відтак і двох культур: польської та української. Для створення ілюстрацій були запрошені польські та українські автори. Це: Художня студія Аґрафка, Бовська, Олег Грищенко, Гося Герба, Ян Каллвейт, Марі Кінович, Ханя Кмієч, Ола Нєпсуй, Давід Риський, Вадим Соловський, Софія Сулій та Павло Шлотава. Усім митцям притаманні досконале володіння художньою технікою, стилістична різноманітність, креативність і лаконічність висловлювання, позбавлена ​​буквальності.

Автори робіт залишають місце для уяви та чутливості глядача до візуальної мови. Варто звернути увагу на унікальність «Словника», яка випливає з того, що представлені на виставці роботи є роботами графічних дизайнерів та ілюстраторів як з Польщі, так і з України.
Важливим у цьому проекті є також звернення художників до переживання емоцій, які супроводжують кожну людину в загрозливій ситуації, і тих, які ми відчуваємо, дивлячись на прояви жорстокої реальності з відстані. Деякі поняття, слова, які художники інтерпретували візуально, дуже емоційні.

«Словник українізмів…» має багатий зміст, який містить цікаву історію. Виставка орієнтована на широку аудиторію, яка бажає розширити свої знання про мову, культуру, традиції та історію України. У нинішній, надзвичайно драматичній ситуації за нашим східним кордоном експозиція може стати приводом для розмови на складні теми, пов’язані з навколишньою дійсністю, світом, де відбуваються такі жорстокі події, як війна.

Кураторами виставки є Адріана Усарек (MGS) і Міхал Пєрніковський (ŁDF), а за візуальну ідентифікацію відповідає Беата Щвєрковська-Юзьвяк. Проект був створений для Łódź Design Festival 2022 у співпраці з Міською Галереєю Мистецтва в Лодзі. Łódź Design Festival – це захід, який з 2007 року організовує фундація Łódź Art Center, яка підтримує розвиток польського креативного сектору, об’єднуючи навколо себе як лідерів у цієї галузі, так і адресатів, які професійно не пов’язані з дизайном. Програма ŁDF – це щорічний огляд світових тенденцій дизайну, презентація концепцій і бачень майбутнього. Фестиваль є форумом для обміну досвідом для дизайнерів та фірм, а його мета – виявити та популяризувати молоді таланти та представити напрямки розвитку дизайну широкій аудиторії.

З Міською галереєю мистецтва у Лодзі співпрацює постійно, а з 2019 року продовжує мистецько-освітній проект про мову Лодзі або лодзянізми, в рамках якого було створено: «Словник добрих лодзянізмів. Інтерпретація польських ілюстраторів» (2019), «Словник сучасних лодзянізмів» (2020) та «Словник лодзянізмів» (2021). Цьогорічне видання «Словника» коментує події сьогодення, на тлі яких як окремі слова, так і художній посил набувають особливого значення.

Виставка супроводжуватиметься майстер-класами та зустрічами з ілюстраторами.

Презентація виставки «Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів» у Варштатах Культури в Любліні є частиною конференції «Культура – ​​місто – зміна», організованої в рамках проекту «Trans-making», що фінансується програмою Європейського Союзу для досліджень та інновацій Horyzont 2020 за контрактом номер 734855 в рамах «Марії Склодовської-Кюрі».

Практична інформація

Дата презентації:
Відкриття: 22 вересня 2022 р., 18.00, Варштати культури в Любліні, вул. Grodzka 7 – коридор
Дата презентації виставки: 22 вересня – 22 жовтня 2022 р. від 10:00-17:00
Місце презентації: Варштати культури в Любліні, вул. Grodzka 7 – коридор

Організатори: Łódź Design Festival, Міська галерея мистецтв у Лодзі, Варштати культури у Любліні
Куратори: Адріана Усарек, Міхал Пєрніковський
Автори: Художня студія Аґрафка, Бовська, Олег Грищенко, Гося Герба, Ян Каллвейт, Марі Кінович, Ханя Кмієч, Ола Нєпсуй, Давід Риський, Вадим Соловський, Софія Сулій та Павло Шлотава
Візуальна ідентифікація: Беата Щвєрковська-Юзьвяк
Гасла: ватага, богомаз, мережка, степ, огида, майдан, хмара, курень, коромисло, гопак, бандура, шаровари.

Вхід вільний

 

 

 

 

Data

22 września 2022
Zakończone!

Czas

18:00

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 7
Kategoria
Go to Top