Plakat z domem, w którym świeci się światło w oknach. Stoi na pustkowiu. Ziemia jest żółta a niebo ciemne niczym w nocy. Po lewej stronie domu dwie czarne kreski skierowane w stronę nieba symbolizują wystrzelane rakiety.

Support Ukraine PIC | Nie zamykaj oczu – wystawa

Nie zamykaj oczu  – wystawa poświęcona wojnie w Ukrainie. 11 marca o godzinie 16.00 na Placu Łokietka odbędzie się wernisaż wystawy plakatów autorstwa najlepszych ukraińskich ilustratorów skupionych wokół kijowskiego Klubu Ilustratorów Pictoric. 

Opis wydarzenia

Prezentowane na wystawie plakaty pochodzą ze strony www.supportukraine-pic.com, która powstała, aby walczyć przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę i wspierać duchowo jej mieszkańców. To obraz aktualnej sytuacji w Ukrainie oraz komentarz do wojennej rzeczywistości, jaki ukraińscy twórcy chcą wysłać światu, by zwrócić uwagę na to, co naprawdę dzieje się w ich kraju.

Wystawa potrwa 2 tygodnie.

Klub Ilustratorów Pictoric to społeczność ukraińskich ilustratorów, artystów i grafików, z których każdy wyróżnia się unikalnym stylem, wpisującym się w najnowsze trendy w grafice. Klub realizuje międzynarodowe projekty z udziałem utalentowanych artystów z różnych krajów i promuje wysokiej jakości sztukę nowoczesną w Ukrainie i za granicą. Prace artystów kilkukrotnie były prezentowane podczas festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia w Lublinie. Dziś autorzy Pictoric tworzą ilustracje, plakaty i komiksy, które wspierają Ukrainę i jej obywateli oraz inspirują świat do walki o wolność i demokrację. Odzwierciedlają horror na wschodniej granicy, ale dają również nadzieję na lepsze jutro. Ich celem jest propagowanie prawdziwych informacji o rzeczywistości, w której się znajdują.
„Ilustratorzy ukazują heroizm mieszkańców i próby powstrzymania agresora. Ukraińcy łączą się niezależenie od zawodu czy pochodzenia i razem bronią europejskiej demokracji” – zaznacza Emilia Kietlińska-Drozd z Warsztatów Kultury.

Twórcy zachęcają, aby publikować plakaty, dzielić się ilustracjami w mediach społecznościowych oraz organizować wystawy w przestrzeni publicznej. „W czasie, gdy syreny przeciwlotnicze wciąż wyją, a eksplozje odbijają się echem po niebie – nie zamykaj oczu. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami” – podkreśla jeden z ilustratorów.

Informacje Praktyczne

Gdzie: Plac Łokietka w Lublinie
Kiedy: od 11 marca 2022 r., godz. 16.00 do 27 marca 2022

Wstęp wolny

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie

 

aut. grafiki – Masha Foya


Саппорт Україна PIC Не закривай очей – Виставка присвячена війні в Україні.

11 березня о 16 годині, Площа Локетка, відбудеться вернісаж виставки плакатів авторства найкращих українських ілюстраторів згуртованих у київському Клубі Ілюстраторів Pictoric. Плакати, котрі можна переглянути на виставці походять з інтернет сторінки www.supportukraine-pic.com, що повстала з метою боротьби з російською агресією в Україні, ззадля овальної підтримки громадян України. Це образ актуальної ситуації в Україні а також коментар до воєнної реальності, котрий українські митці прагнуть переслати світові, щоб звернути увагу що так насправді відбувається в їхній державі. Організатором події є Варштати Культури у Любліні.

Виставка триватиме 2 тижні.Клуб ілюстраторів Пікторік, – це угрупування українських ілюстраторів, митців і графіків з котрих кожен вирізняється унікальним стилем, вписується у найновіші взірці світової графіки. Клуб реалізує міжнародні проекти за участю талановитих митців цілого світу, промує високого ґатунку сучасне мистецтво в Україні та за кордоном. Праці цих митців неодноразово були презентовані підчас фестивалю Інші Звучання у Любліні. Зараз автори Pictoric творять ілюстрації, плакати, комікси на підтримку Україні та її громадянам та спонукають світ до боротьби за волю і демократію. Відображають жахіття на східніх рубежах, але також несуть надію на краще завтра . Їхньою метою є поширення справжніх інформацій про реальність у котрій живуть на даний момент. Творці заохочують, щоб публікувати плакати,  ділитися ілюстраціями у мас-медіах, а також організовувати виставки у публічних місцях.” У часах, коли протиракетні сирени постійно виють, а вибухи відлунням несе небом – не закривати очей. Ми всі є Українцями, зазначує один з ілюстраторів.

Місце: Площа Локетка у Любліні.

Коли: від 11 березня 2022р., год 16.00 до 25 березня 2022

Вхід вільний

Організатор: Варштати Культури у Любліні.

Data

11 - 27 marzec 2022
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Lokalizacja

Plac Łokietka
Plac Łokietka, Lublin