Czarno-biała fotografia mężczyzny i kobiety. W tle widać drzewa.

Irena Jarosińska – Portrety | wystawa

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Ireny Jarosińskiej pt. „Portrety”. Jest to wyjątkowa opowieść o artystach, którzy są dziś ikonami polskiej kultury. Wśród sportretowanych przez Jarosińską osób znaleźli się m. in. poeta Miron Białoszewski, malarz Henryk Stażewski, dramatopisarz Sławomir Mrożek czy kompozytor Krzysztof Komeda.

Ogromna spuścizna fotograficzna Ireny Jarosińskiej, licząca ponad 60 tysięcy zdjęć, po latach zapomnienia trafiła do Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. W latach 2013–2016, dzięki dotacjom pochodzącym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA zdigitalizowano, opracowano merytorycznie i zabezpieczono całą kolekcję fotografii oraz udostępniono ją w internecie.

Prezentowana wystawa powstała w partnerstwie z Ośrodkiem KARTA i dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Pieniążka, spadkobiercy praw do kolekcji fotografii autorstwa Ireny Jarosińskiej.

O autorce

Irena Jarosińska urodziła się w 1924 roku we wsi Szybene na Huculszczyźnie, a zmarła w 1996 roku w Warszawie. Pracę  rozpoczęła w 1950 roku. Pracowała dla najważniejszych czasopism ilustrowanych – „Świata” i „Polski”, gdzie jej fotoreportaże były często samodzielnymi opowieściami o rzeczywistości PRL.  Prywatnie związała się ze środowiskiem artystycznym. Portretowała znajdujących się poza oficjalnym obiegiem kulturalnym malarzy, poetów i muzyków. Tworzyła fotomontaże, happeningi, prowokowała dyskusje. Od połowy lat 70. prowadziła otwarty dom-pracownię, w którym toczyło się życie kulturalne. Spuścizna fotograficzna Ireny Jarosińskiej to unikalna dokumentacja życia grup artystycznych, trendów w sztuce i kulturze, zjawisk społecznych i wydarzeń historycznych. W latach 70. Jarosińska skupiała wokół siebie grono młodych fotografów, organizując nieformalny „uniwersytet fotograficzny”. Inspirowała twórców z różnych dziedzin sztuki, którzy gromadzili się u niej i wystawiali swoje prace.

Informacje praktyczne

Kiedy: od 1 do 31 lipca 2022
Gdzie: Zaułek Hartwigów
Wstęp wolny

 

Ірена Яросіньска – Портрети

Ірена Яросіньска народилась у 1924 році у селі Шибене на Гуцульщині, а померла у 1996 році у Варшаві. Прорфесійну діяльність розпочала у 1950 році. Працювала для найвідоміших ілюстрованих часописів – «Світу» і «Польщі» де фоторепортажі були часто самостійними розповідями про реальність ПРЛ (Польська Республіка Людова).

Приватно була пов’язана з творчим середовищем. Портретувала художників, поетів, музикантів котрі були поза офіційним обігом. Творила фотомонтажі, гепенінги, провокувала дискусії. Від половини 70тих років вела відкритий дім-майстерню де активно велось культурне життя. Фотографічна спадщина Ірени Яросіньскої є унікальною документацією життя мистецьких груп, впливів у мистецтві та культурі, суспільних явищ та історичних подій.

У 70тих роках Яросіньска зосередила біля себе гроно молодих фотографів організуючи неформальний «фотографічний університет». Надихала також багато мистецьких подій – у її майстерні громадились і показували свої роботи митці, котрі займались також іншими видами творчості.

Представлені на виставці фотографії, це розповідь про митців, котрі зараз є іконами польської культури. Серед портретованих Яросіньскою осіб є між іншим: поет Мірон Білошевскі, художник Хенрик Стажевскі, драматург Славомір Мрожек чи композитор Кшиштоф Комеда.

Величезна спадщина Ірени Яросіньскої, у кількості понад 60 тисяч об’єктів, забута роками не потрапила у Архів Фотографії Осередка КАРТА. У роках 2013-2016 завдяки дотаціям з Міністерства Науки і Вищої Освіти у Архіві Фотографії Осередка КАРТА було здигіталізовано, мериторично опрацьовано і забезпечено цілу колекцію фотографій а також поширено у інтернет просторі.

Презентована виставка повстала у партнерстві з Осередком КАРТА і завдяки прихильності Пана Анджея Пєньонжка, спадкоємця авторських прав до колекції фотографій Ірени Яросіньскої.

Практична інформація

Коли: з 1 по 31 липня 2022 року
Де: алея Гартвігов
Вхід вільний

 

 

 

 

Data

01 - 31 lipiec 2022
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Lokalizacja

ul. Kowalska 3 / Zaułek Hartwigów